Školní vzdělávací program

Putování se sluníčkem

 

Koncepce naší mateřské školy spočívá ve filozofii osobnostně orientované výchovy se zaměřením na přírodu, na roční období, na dění kolem nás, na ekologické aktivity a výchovu k etice.

 

Společné, sjednocující rámcové cíle

Děti mladší 3 let - 4 leté: Cílem je usnadnit jim vstup do mateřské školy vhodnou adaptací, navodit atmosféru prostředí, do kterého se budou těšit, postupně zvládat sebeobsluhu. Budou se snažit realizovat jednoduché úkoly, zpočátku pod vedením, později samostatně.

Děti 4 - 5 leté: Cílem je vytvořit hlubší vztah k učitelce i k dětem ve třídě, začínat se spoluprací, nemyslet jen sám na sebe. Upevňovat a prohlubovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, postupně získávat nové, rozvíjet vztah k přírodě.

Děti 5 - 6 leté: Cílem je rozvíjet zdravě sebevědomé a samostatné děti, samostatnější myšlení, rozhodování a jednání. Rozvíjet začátky úspěšné komunikace a tím předcházet konfliktům, umět se domluvit, upevňovat stávající a rozvíjet nové vědomosti, dovednosti a návyky, prohlubovat vztah k přírodě, ekologické cítění.

 

Dítě, jako jedinečná osobnost

V průběhu celého období docházky dítěte do mateřské školy dochází k rozvoji kompetencí, které jsou pro dítě důležité nejen v tomto období, ale zejména těch, které jsou důležité pro další život. Aby bylo dítě přiměřeně sebevědomé a znalo svou hodnotu, musí mít možnost zažít pocit úspěchu a radosti. To se děje zejména ve hře, pro kterou mají děti dostatek příležitostí. Při hře i v ostatních činnostech má dítě možnost samostatně se rozhodnout, příležitost zvládnout určitý úkol nebo vyjádřit, případně prosadit svůj názor. Snažíme se dát každému dítěti dostatek prostoru k samostatnému řešení úkolu a takovou nabídku činností aby poznalo, že existují různá řešení. Nabídkou témat, námětů, technik a materiálů podporujeme tvořivost dětí v průběhu celého dne.

 

Dítě mezi dětmi

V naší mateřské škole preferujeme dobré vztahy mezi dětmi jako prevenci šikany a proto klademe důraz na činnosti, ve kterých spolu děti spolupracují, společně tvoří a prožívají, pomáhají si. Děti si postupně uvědomují, že každý člen ve skupině má své místo, každý může skupinu vést ale každý se musí pravidlům skupiny i podřídit. Důsledným řešením konfliktů se u dětí začíná postupně rozvíjet schopnost empatie a soucítění s druhým. V tomto období je nejvhodnější doba výchovy k toleranci různých názorů, zvláštností, zvyků, menšin nebo handicapů.

 

Tématický plán

Podzim

Sociální adaptace, tolerance, spokojenost, radost, pohoda. Základní orientace v novém prostředí mateřské školy, noví dospělí. Objevování, tvořivé myšlení, podzimní plody, otužování ( vzduchem, vodou ), zdravý tělesný rozvoj, získávání základních hygienických návyků, sebeobsluhy.

- Šel medvídek do školky

- Podzime, podzime, už zas nosíš deště

- Vánoce, vánoce přicházejí

 

Zima

Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině, lidová slovesnost - svátky, zvyky, dárky. Posilování fyzické zdatnosti - zimní sporty, rozlišování, co zdraví prospívá, co škodí. Sebedůvěra, samostatnost v sebeobsluze, rozvoj řeči, zápis do ZŠ.

- Bude zima, bude mráz

- Hlava, ramena, kolena, palce

- Mámo, táto, pojď si se mnou hrát

 

Jaro

Ekologie, proměnlivost světa, sounáležitost s živou i neživou přírodou ( mláďata, rostliny ). Bezpečnost a orientace v nejbližším okolí mateřské školy, Den matek, vytváření povědomí o mezilidských hodnotách - kladný vztah k rodičům, rodině.

- Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře

- Tú, tú, tú, auto už je tu

- Máme rádi zvířata

 

Léto

Situace přispívající k osvojování si návyků zdravého životního stylu, objevování sama sebe, soustředění, zkoumání, experimenty, otázky - odpovědi, samorozhodování, vytváření vlastního názoru, radost ze zvládnutého, poznaného. Výlety, sportovní hry, poznávání vzdálenějšího okolí mateřské školy. Rozvíjení dětských přátelství, odhadovat nebezpečí, umět se jim vyhnout.

 - Hurá, prázdniny, léto je tu

 

 

Cílem naší mateřské školy jsou ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DĚTI, KTERÉ ZNAJÍ SVOU HODNOTU